En del af Advokatfirmaet Gaarn Pedersen

forretningsbetingelser for advokatfirmaet gaarn pedersen (opdateret november 2023)

CVR: 34932204

1. ADVOKATFIRMAET GAARN PEDERSEN

Medmindre andet skriftligt aftales, er disse forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, som klienten anmoder Advokatfirmaet Gaarn Pedersen om at bistå med løsningen af.

Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med retsplejeloven og Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

2. OPGAVENS MODTAGELSE
Opgavebeskrivelse. Ved modtagelsen af en sag sender vi som udgangspunkt et aftalebrev og en kort beskrivelse af opgaven. Medmindre klienten udtrykker ønske om det, kan vi dog undlade dette, enten hvis klienten er erhvervsdrivende og allerede har sendt os en beskrivelse af opgaven, hvis opgaven ikke er omfattende, eller hvis der er tale om en opgave, der skal behandles omgående.

Interessekonflikter. Når vi modtager opgaven, sikrer vi os i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores interne interessekonfliktprocedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, hjælper vi gerne med at henvise klienten til en anden advokat.

3. REGLER MOD HVISVASKNING
Vi er som alle andre advokatkontorer undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”). Loven medfører, at vi i visse sager er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer i forhold til vores klienter. Det betyder at vi i visse sager skal indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Under hensyn hertil skal vi modtage følgende oplysninger:

For personer skal modtages oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet er det et krav, at Gaarn Pedersen modtager kopi af billedlegitimation (pas eller kørekort) samt kopi af sundhedskort.

For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr. nr., juridisk form, koncerndiagram, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person (reelle ejere). For reelle ejere skal indhentes samme oplysninger og dokumentation som for anført for personer, ovenfor.

Loven indebærer, at vi ikke må påbegynde sagsbehandlingen, førend vi har modtaget de i henhold til loven fordrede identitetsoplysninger.
Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Identitetsoplysningerne indhentet om fysiske personer som led i vores forpligtelser i henhold til Hvidvaskningsloven vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Der vil ikke ske behandling af sådanne identitetsoplysninger til andre formål, herunder kommercielle formål.

Vi er i medfør af hvidvaskningsreglerne i visse situationer forpligtet til at foretage underretning til Advokatsamfundet og/eller Hvidvasksekretariatet hos National Enhed for Særlig Kriminalitet ved mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi må i tilfælde af en sådan underretning ikke orientere klienten herom. I forbindelse med en sådan underretning kan der ske videregivelse af indhentede identitetsoplysninger til Advokatsamfundet og/eller Hvidvasksekretariatet hos National Enhed for Særlig Kriminalitet.
Vi anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger, som et samtykke til, at vi kan videregive disse til andre i overensstemmelse med hvidvasklovgivningens regler.

4. SALÆR OG BETALING
Salær. Advokatfirmaet Gaarn Pedersen forsøger ved enhver opgaveløsning at udføre denne for et salær, der står i et rimeligt forhold til sagens værdi og den ydede indsats til opgavens løsning.

Fastsættelsen af et advokathonorar sker ud fra flere forskellige parametre. I overensstemmelse med almindelig dansk praksis indgår i beregningen af vores salær blandt andet den tid, der er brugt på opgaven, den grad af specialistviden, opgavens løsning har krævet, de involverede juristers erfaring, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Det kan være meget vanskeligt at vurdere et honorar baseret på ovennævnte parametre ved opgavens modtagelse, men i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afgiver vi på opfordring ved sagens modtagelse eller senere opfordring – dog altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget. Det kan endvidere aftales, at der gives besked til klienten hver gang et bestemt beløbsinterval overskrides.

Fakturering. Normalt udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller, oftest hver måned, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.
Forudbetaling. Hvis vi modtager forudbetaling for salær, udlæg eller omkostninger, indsættes sådanne beløb på vores klientkonto. Disse beløb inklusive eventuelle indvundne renter anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, medmindre andet aftales. Vi kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist, forudbetaling af salær.

Udlæg. Klienten betaler udover honoraret omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. porto, afgifter og gebyrer samt rejse- og opholdsudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for klienten, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

5. FORTROLIGHED, TAVSHEDSPLIGT OG PERSONDATA
Alle i Advokatfirmaet Gaarn Pedersen er pålagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at den ikke er af fortrolig karakter. Tavshedspligten omfatter ikke forhold og oplysninger, som vi efter lovgivningen har pligt til at udlevere til offentlige myndigheder.

Som led i advokatvirksomheden behandles der personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af og sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og persondataloven. Se endvidere vores persondatapolitik.

6. INSIDERHANDEL
Alle i Advokatfirmaet Gaarn Pedersen er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

7. ANVENDELSE AF VORES RÅDGIVNING
Vores rådgivning målrettes til det konkrete formål og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige over for klienten for den ydede rådgivning.

8. KLIENTKONTO
Advokaterne hos Advokatfirmaet Gaarn Pedersen forvalter alle klientmidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af en banks konkurs.
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Advokatfirmaet Gaarn Pedersen har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.
Der gælder særlige regler i forbindelse med fast ejendom, hvor dækningsmaksimum er større. Her dækker garantien op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet er indsat, og uanset om indskuddet står på forskellige konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Reglerne er relevante for klienter, fordi advokaterne hos Advokatfirmaet Gaarn Pedersen i forbindelse med behandlingen af sager i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen.

9. AFSLUTNING AF OPGAVEN
Som altovervejende hovedregel gennemfører vi opgaven til den naturlige afslutning, eller indtil klienten beder os afslutte denne. Vi forbeholder os imidlertid ret til at afslutte vores bistand, hvis vores faktura på trods af rykker herfor ikke betales , eller der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, at klienten undlader at medvirke til det samarbejde som er nødvendigt fore at varetage klientens interesser, hvis vi at etiske eller juridiske årsager ikke længere ser os i stand til at repræsentereklienten, vores repræsentation af klienten er i strid med den lovgivning og de direktiver vi måtte være underlagt eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vi ophører med at yde bistand. Klienten vil i givet fald straks blive orienteret.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagen i op til 10 år fra sagens afslutning.

10. KLAGER
Hvis vores bistand eller salær ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den partner eller medarbejder, som klienten har indgået aftale om advokatbistand med.
Advokaterne hos Advokatfirmaet Gaarn Pedersen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Opnås der ikke enighed om en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Gaarn Pedersen eller er der utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til:

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, www.advokatnaevnet.dk.

11. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Gaarn Pedersen skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

12. ANSVAR OG FORSIKRINGSDÆKNING
Advokatfirmaet Gaarn Pedersen er ansvarlig for vores bistand over for vores klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet Gaarn Pedersen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Vi alene om danske juridiske forhold. Hvis opdraget involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at klienten antager relevant lokal juridisk bistand. Vores involvering i dele af sådanne opdrag skal ikke anses for rådgivning om udenlandske forhold.

Erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Dækningsmaksimummener på kr. 2.5 mio. pt. advokat pr. år og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige dette beløb. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav således kan reducere dækningsmaksimum.
Erstatningsansvar for ethvert tab omfatter kun direkte tab og omfatter dermed ikke økonomiske konsekvenser, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

Erstatningsansvaret omfatter heller ikke rådgivning eller ydelser, der er ydet eller leveret af andre personer end Gaarn Pedersen, herunder udenlandske advokater og andre af klientens rådgivere uanset om de måtte være engageret med bistand fra Gaarn Pedersen.
Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes
tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu for at få de seneste nyheder.